Quy định về tên miền

Điều 1: Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. TechHaNoi cung cấp