Thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Kính chào quý khách, website http://website.net.vn được xây dựng, vận hành và quản lý bở công ty cổ phần Phát triển Công nghệ BTV Hà Nội, xem chi tiết về chức năng, nhiệm vụ và các dịch vụ của chúng tôi quý khách vui lòng truy cập: website.net.vn

Kính chào quý khách, website http://website.net.vn được xây dựng, vận hành và quản lý bở công ty cổ phần Phát triển Công nghệ BTV Hà Nội, xem chi tiết về chức năng, nhiệm vụ và các dịch vụ của chúng tôi quý khách vui lòng kích vào đây: website.net.vn

Khi quý khách hàng đã hợp tác với chúng tôi thì mặc định là đồng ý với các điều khoản thỏa thuận sử dụng của chúng tôi như sau:

Điều 1: Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ:

1.1        Không sử dụng các dịch vụ đã mua, đăng ký vào bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
1.2        Không sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào. 
1.3        Không gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm. 
1.4        Không lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác. 
1.5        Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông; 
1.6        Không có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi. 
1.7        Không mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của chúng tôi, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.
1.8        Không khai thác Dịch vụ (Web, Hosting, Email Plus, dịch vụ quảng cáo…) vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ của chúng tôi quy định đính kèm theo các hợp đồng. 
1.9        Không có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.
1.10       Không vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác (http://www.vncert.gov.vn/tainguyen/90-2008ND-CP.doc)
1.11       Không vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.
1.12       Không vi phạm việc sử dụng logo của ICANN và của công ty chúng tôi trên website của mình. Hoặc tự nhận là Nhà đăng ký của ICANN khi chưa được ICANN cho phép điều này.

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

2.1        Với tư cách là khách hàng, bạn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ – theo quy định tại Bộ luật dân sự và Luật thương mại Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2.2        Bạn phải có đủ tư cách và năng lực pháp lý theo luật định để tham gia giao kết hợp đồng với chúng tôi. Bạn cam kết không phải là người mất hay bị hạn chế hành vi dân sự, bị ràng buộc với bên thứ ba, liên quan đến bản án hay quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bị cấm thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Cam kết không sử dụng các thông tin và vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào trong việc đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi hoặc trong việc cung cấp thông tin cho chúng tôi và việc sử dụng dịch vụ được đăng ký trừ khi được sự cho phép của bên thứ ba và tự chịu trách nhiệm cho hành vi sử dụng thông tin trái phép của mình.
2.3        Bạn có trách nhiệm cung cấp thông tin theo yêu cầu kể từ khi có yêu cầu xác minh thông tin của chúng tôi và phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin do mình cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng pháp luật, không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Trường hợp có sự thay đổi thông tin mà bạn không thông báo cho chúng tôi trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, hoặc không phản hồi yêu cầu của chúng tôi về việc xác minh thông tin trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thì chúng tôi có quyền tạm hoãn hoặc hủy bỏ việc đăng ký của bạn.
2.4        Bạn là người trực tiếp quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình, tự chịu trách nhiệm đối với các hậu quả có thể phát sinh trong trường hợp bạn vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ, hoặc do việc quản lý lỏng lẻo gây ra và phải cung cấp một cách trung thực và đầy đủ thông tin của các chủ thể được sự cấp phép bởi bạn trong vòng 07 ngày kể từ ngày được yêu cầu. Trường hợp chuyển nhượng tên miền cho bên thứ 3 thì bạn có trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin đầy đủ của bên nhận chuyển nhượng, thông tin liên lạc, thông tin liên hệ của nhân sự kỹ thuật và hành chính cho chúng tôi trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày chuyển nhượng. Việc xác định người chịu trách nhiệm đối với thiệt hại gây ra hành vi sử dụng sai trái tên miền sẽ căn cứ dựa vào thông tin bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Do đó bạn phải cam kết cung cấp chính xác thông tin của bên thứ 3 và đã có sự cho phép của bên thứ 3 với các thông tin tại điều.
2.5        Trong quá trình sử dụng và duy trì dịch vụ, khi có sự thay đổi về thông tin chủ thể giao dịch (như: tên, hình thức của tổ chức, địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, thư điện tử, thông tin giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ căn cước công dân của chủ thể, người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán, và người đại diện trong trường hợp chủ thể là tổ chức), thông tin nameserver (chính và phụ) thì người sử dụng dịch vụ phải thông báo ngay bằng văn bản cho chúng tôi biết trong vòng 7 ngày kể từ ngày có sự thay đổi, để đảm bảo thông tin được chính xác, đầy đủ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý, bồi thường hoặc liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này.

Theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành và điều khoản sử dụng tên miền quốc tế của ICANN, bạn cần cung cấp những thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.Chúng tôi sẽ nhận và lưu trữ thông tin liên quan đến dữ liệu cá nhân của chủ thể và chỉ cung cấp cho các bên liên quan theo khi có yêu cầu từ các cơ quan có thẩm quyền.
Các thông tin bắt buộc phải cung cấp. (như: tên, hình thức của tổ chức, địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, thư điện tử, thông tin giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ căn cước công dân của chủ thể, người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán, và người đại diện trong trường hợp chủ thể là tổ chức), thông tin nameserver (chính và phụ).
Bạn có quyền gửi yêu cầu thay đổi các thông tin trên về chúng tôi. Và chúng tôi sẽ không xử lý nếu bạn không tuân thủ đúng theo các yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân đã nêu ở trên.Bạn đồng ý cho chúng tôi gửi thông báo cho bạn về thông tin thủ tục đăng ký mới hoặc gia hạn tên miền, và các dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi

2.6        Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng ký sử dụng thành công dịch vụ, bạn có trách nhiệm gửi các hồ sơ sau cho chúng tôi: 01 (một) hợp đồng dịch vụ, 01 (một) bản photo chứng minh nhân dân đối với cá nhân đăng ký hoặc 01 (một) bản gốc hợp đồng dịch vụ có đóng dấu của doanh nghiệp đối với đơn vị sử dụng dịch vụ là tổ chức và giấy tờ hợp lý khác (nếu có) tùy thuộc yêu cầu của chúng tôi. Trường hợp quá thời gian bổ sung hồ sơ kể từ thời điểm nêu trên, dịch vụ đăng ký sẽ bị tạm ngừng mà không hoàn lại phí. Dịch vụ chỉ được khôi phục trong trường hợp bạn bổ sung hồ sơ cho chúng tôi và chưa phát sinh bất kỳ sự thay đổi thông tin nào về dịch vụ mà bạn đã đăng ký trên hệ thống. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về các hậu quả pháp lý, cũng như không có trách nhiệm bồi thường, liên đới chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc quy định này.
2.7        Bạn có trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia.VN trên website http://thongbaotenmien.vn/jsp/newAnnounceDomainStep1.jsp của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông – Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin hiện hành hoặc văn bản pháp luật có hiệu lực pháp lý theo từng thời điểm.
2.8        Khi tiến hành đăng ký sử dụng tên miền quốc tế, theo quy định của tổ chức Tên Miền quốc tế cấp cao (ICANN), bạn có trách nhiệm xác thực thông tin đã khai báo với Nhà đăng ký bằng chính tài khoản email admin quản lý tên miền, trong thời hạn15 ngày kể từ ngày đăng ký thành công tên miền quốc tế. Ngôn ngữ sử dụng trong email xác nhận là Tiếng Anh. Bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn Tại Đây. Vui lòng nhấp vào đường dẫn dưới đây để tham khảo hướng dẫn thông tin cho chủ thể đăng ký tại ICANN: http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm 
Vui lòng tham khảo các chính sách, quy định về sử dụng tên miền quốc tế tại đây
2.9       Nếu khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, Bạn và nhân viên được uỷ quyền có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản, cùng chịu trách nhiệm đối với các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của bạn.
2.10       Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan tới việc sử dụng tên miền sẽ được giải quyết trên tinh thần hòa giải, thương lượng. Trong trường hợp Các Bên không thể giải quyết được tranh chấp thông qua thương lượng, bất kỳ Bên nào cũng có quyền yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam Bạn có trách nhiệm bồi thường và đảm bảo cho các bên liên quan của chúng tôi khỏi bất kỳ các khiếu nại, trách nhiệm , chi phí và hao tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến việc đăng ký và sử dụng tên miền của bạn Bạn có trách nhiệm trong việc duy trì (1) tính bảo mật về mật khẩu tài khoản của bạn; và (2) tất cả các hoạt động xảy ra trên hoặc thông qua tài khoản của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức và thay đổi mật khẩu kịp thời để bảo mật thông tin. Chúng tôi sẽ xem xét đóng tài khoản của bạn bất cứ lúc nào nếu cần thiết vì lý do bảo mật thông tin. chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều khoản này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.
2.11       Theo chính sách được quy định bởi ICANN, Bạn đồng ý chấp thuận các thủ tục đình chỉ, hủy bỏ hoặc chuyển giao tên miền trong trường hợp sau: (1) giải quyết tranh chấp liên quan đến đăng ký tên miền hoặc (2) sửa chữa, bổ sung thông tin do sự sơ suất của chúng tôi hoặc của Nhà Cấp Phát trong quá trình đăng kí tên miền.

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của chúng tôi với khách hàng

3.1        Với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ theo quy định tại Bộ luật dân sự, Luật thương mại và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
3.2        Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ do mình cung cấp trong thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản đã đăng ký, do vậy nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn, và sẽ không chủ động xử lý thay đổi dữ liệu nếu bạn cung cấp thông tin không phù hợp hoặc chính xác.
3.3        Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến dịch vụ, chất lượng dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi với điều kiện khách hàng đã cung cấp đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác – theo quy định trên.
3.4        Chúng tôi có trách nhiệm đưa ra các biện pháp phòng ngừa để bảo mật các dữ liệu tránh khỏi các mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép hoặc phá hủy các dữ liệu. Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn phối hợp để xác minh thông tin nếu nghi ngờ thông tin được cung cấp không chính xác hoặc có hành vi giả mạo thông tin.
3.5        Tùy theo mức độ và tính chất của hành vi vi phạm của khách hàng, chúng tôi có quyền đơn phương tạm ngừng, hủy bỏ, chấm dứt việc cung cấp dịch vụ theo các điều khoản của chính sách này và/hoặc chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Quy định về thanh toán
– Khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi tại đây: http://website.net.vn/huong-dan-thanh-toan 
– Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không có trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn đã không tuân thủ đầy đủ quy định về thanh toán này

Điều 5: Quy định về gia hạn dịch vụ

5.1        Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng tại công ty chúng tôi.
5.2        Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi chúng tôi nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày kể từ thời điểm chúng tôi nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.
5.3        Khách hàng chủ động liên hệ với chúng tôi và tiến hành việc gia hạn, thanh toán phí dịch vụ theo quy định sau:

– Tên miền .VN và tên miền quốc tế – thanh toán phí dịch vụ trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
– Dịch vụ lưu trữ trên máy chủ (hosting, email, VPS, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê máy chủ, thuê máy chủ email, đường truyển, thuê tủ rack) – thanh toán phí dịch vụ trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng.
– Dịch vụ thuê bản quyền phần mềm – thanh toán phí dịch vụ trước 07 ngày trước khi đến ngày hết hạn sử dụng. 
– Tất cả dịch vụ khác không nêu bên trên – thanh toán phí dịch vụ trước 10 ngày trước khi đến ngày hết hạn.
5.4        Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.

Điều 6: Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ

6.1        Dịch vụ do chúng tôi cung cấp sẽ tự động chấm dứt/tạm ngừng theo thỏa thuận của hai bên hoặc đến thời điểm hết hiệu lực hợp đồng.
6.2         Chúng tôi có quyền tạm dừng thực hiện hợp đồng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng dịch vụ trong các trường hợp sau:
6.2.1        Khách hàng có hành vi vi phạm quy định tại Điều 3 của MBT trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.
6.2.2        Khách hàng không hợp tác và không đáp ứng phối hợp bổ sung tài liệu cần thiết theo Điều 4.6 của MBT này.
6.2.3        Khách hàng không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho Chúng tôi trong thời hạn 15 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.

Điều 7: Quy định về bổ sung, điều chỉnh thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

7.1        Việc điều chỉnh thông tin khách hàng sẽ được thực hiện trong vòng 24h kể từ thời điểm Mắt Bão nhận được thông tin yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh thông tin theo thư điện tử: info@techhanoi.com.  Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm, cũng như bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.
7.2        Các thông tin được yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh bao gồm:
7.2.1        Chủ thể và thông tin của chủ thể (địa chỉ liên hệ, điện thoại, tên gọi …) không đúng hoặc chưa đầy đủ. 
7.2.2        Thông số dịch vụ không đúng theo mô tả tại website matbao.net. 
7.2.3        Tên miền đăng ký không đầy đủ, không chính xác.
7.2.4        Thời gian duy trì dịch vụ khác không chính xác (Lưu ý: Whois tên miền để kiểm tra). 
7.2.5        Đã thanh toán và cung cấp thông tin đăng ký đầy đủ nhưng không nhận được thư xác nhận dịch vụ đã đăng ký thành công. 

Điều 8: Quy định về việc sử dụng tên miền.

8.1    Tên miền là tài nguyên đặc biệt, được cấp cho chủ thể nào đăng ký trước. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho khách hàng trong phạm vi tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian đăng ký và hoàn thành việc đăng ký tên miền, được sự chấp thuận cấp phép sử dụng của cơ quan quản lý tên miền.
8.2    Trường hợp tên miền không đăng ký được do thuộc sở hữu của cá nhân, đơn vị khác, Chúng tôi sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho bạn.
8.3    Bạn thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ đăng ký tên miền không được hoàn lại phí khi đã thực hiện việc đăng ký, đã gia hạn hoặc bạn đơn phương chấm dứt việc sử dụng dịch vụ.
8.4    Khi đã hoàn tất đăng ký, bạn không thể chỉnh: (a) sửa tên của tên miền, (b) tên của chủ thể đối với tên miền Việt Nam trừ những trường hợp cụ thể do VNNIC quy định.
8.5    Tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng phí duy trì sẽ được cấp phát cho các chủ thể khác. Chúng tôi không còn quyền quản lý và trách nhiệm với chủ thể của tên miền không tiếp tục gia hạn sử dụng.
8.6    Việc gia hạn tên miền được thực hiện theo quy định tại Điều 7 của MBT. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc ngưng trệ hoặc mất tên miền vì lý do chủ thể không thanh toán phí gia hạn hoặc thanh toán phí chậm chễ.
8.7    Khách hàng là chủ thể sở hữu tên miền phải tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về việc sử dụng tên miền của mình. Mọi tên miền hết hạn không còn thuộc sở hữu của chủ thể tên miền cũ.

Điều 9: Quy định về giải quyết tranh chấp tên miền

Những tranh chấp liên quan đến tên miền được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành. Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của mình, khách hàng cần biết và thực hiện theo các quy định sau đây:

9.1     Đối với tên miền quốc tế: Bạn cam kết tìm hiểu và tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của ICANN, bao gồm Chính sách Giải quyết Tranh chấp tên miền của ICANN (UDRP) khi bạn đăng ký tên miền quốc tế (tham khảo http://archive.icann.org/en/udrp/udrp-policy-24oct99.htm ). Khách hàng cần bảo đảm luôn gửi và duy trì thông tin đăng ký của mình, kể cả thông tin liên hệ (email, điện thoại) luôn được hoàn chỉnh và chính xác để thuận tiện cho việc đăng ký và liên hệ, thông báo khi phát sinh tranh chấp với bên thứ ba.
9.2    Đối với tên miền Việt Nam: Bạn cam kết tìm hiểu và tuân thủ các chính sách có liên quan của VNNIC, bao gồm quy định về việc giải quyết tranh chấp tên miền theo điều 16 Nghị định 72/2013/ND-CP và Thông tư 24/2015 BTTTT. Bạn cần đảm bảo thông tin đăng ký kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác theo Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý theo từng thời điểm

Điều 10: Hỗ trợ khách hàng

10.1    Chúng tôi không chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại từ các bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của bạn hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và bạn tự chịu chi phí khi sử dụng, cung cấp các dịch vụ đó. 
10.2    Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của bạn theo nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho Dịch vụ.
10.3    Thông báo yêu cầu hỗ trợ cho Chúng tôi thông qua điện thoại 0916.882.885 hoặc website: http://website.net.vn  , sau khi bạn đã cố gắng tự khắc phục lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà vẫn không thành công trong việc sử dụng dịch vụ.

Điều 11: Giới hạn trách nhiệm và từ chối bảo đảm

11.1    Trong mọi trường hợp, Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thiết bị, máy móc mà bạn dùng để truy cập vào trang web chúng tôi như: Thiết bị truy cập, thiết bị để chuyển tải. Khi sử dụng dịch vụ, Bạn phải tự trang bị máy móc, thiết bị cần thiết cho quá trình đăng nhập, truyền tải và bạn phải tự chịu mọi trách nhiệm và phí tổn phát sinh trong quá trình sử dụng.
11.2    Chúng tôi không đảm bảo việc loại trừ các yếu tố gây hại đến việc sử dụng dịch vụ của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn những yếu tố sau: hành vi cố ý vi phạm và gây thiệt hại từ bên thứ ba, hoặc Virus. Chúng tôi không đảm bảo việc cung cấp dịch vụ mà không có bất kỳ sự cố trục trặc, sai chức năng hoặc những vấn đề khác tác động.
11.3    Chúng tôi cũng không đảm bảo sẽ thực hiện việc phục hồi hoặc xóa virus và các yếu tố gây hại khác khi có vấn đề xảy ra. Khách hàng đồng ý thực hiện việc sao lưu tất các dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của Chúng tôi, đặc biệt là ngay tại thời điểm yêu cầu chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm do việc mất dữ liệu đó hoặc bất kỳ thiệt hại nào có liên quan.
11.4    Có thể có những yếu tố vượt ra ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi dẫn đến việc sản phẩm bị lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục lỗi sản phẩm để đem lại sự hài lòng cho khách hàng nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm hỗ trợ hoặc bồi thường cho khách hàng về những rủi ro trên và thiệt hại (nếu có).
11.5    Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Chúng tôi khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn trong quá trình sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
11.6    Bạn hiểu rõ  và đồng ý rằng Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại và hậu quả phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn đối với các thiệt hại về lợi nhuận, uy tín, việc sử dụng dữ liệu hoặc các thiệt hại vô hình khác (ngay cả khi Chúng tôi đã tư vấn về khả năng có thể xảy ra các thiệt hại đó cho bạn)) từ: (i) dịch vụ, các tài liệu và các sản phẩm của Mắt Bão; (ii) khả năng sử dụng được hoặc không thể sử dụng được của dịch vụ; (iii) việc truy cập trái phép hoặc sửa đổi các dữ liệu hoặc các thông tin mà bạn truyền tải; (iv) hành động của bất kỳ bên thứ ba nào trên dịch vụ; (vi) sản phẩm hoặc thông điệp được gửi hoặc nhận được bằng cách sử dụng dịch vụ; hoặc (vii) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan tới dịch vụ, các tài liệu hoặc các sản phẩm.

Điều 12: Bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và quản lý nghiêm túc thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng thông tin của bạn phù hợp với Chính sách bảo mật được nêu rõ tại đây:  http://website.net.vn/thoa-thuan-bao-mat-thong-tin

Điều 13: Dịch vụ miễn phí

Trong phạm vi pháp luật cho phép và định hướng hoạt động, Chúng tôi có thể cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ miễn phí cho người dùng. Phạm vi dịch vụ miễn phí tùy thuộc vào sự quyết định của Chúng tôi.

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi đều thuộc về Công ty cổ phần Phát triển Công nghệ BTV Hà Nội hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của chúng tôi, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm, dịch vụ của Chúng tôi.

Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi chúng tôi trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng chúng tôi đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được download các file để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các file này.

Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm với những tin tức kiếm được khi truy cập trong trang Website. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm bảo đảm về nguồn thông tin và tính chính xác toàn vẹn của nội dung đó.

Bạn có thể ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ không ngừng thay đổi và cải tiến Dịch vụ của mình. Chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong thời gian hợp lý khi có sự thay đổi hoặc cải tiến chức năng dịch vụ của mình.

Điều 14: Các quy định về việc sử dụng Web Hosting

Gói dịch vụ Web Hosting thông thường sử dụng chung những tài nguyên, nói cách khác là nhiều khách hàng sử dụng chung một máy chủ để có chi phí tiết kiệm nhất trong khi vẫn đáp ứng nhu cầu lưu trữ website trực tuyến. Càng ngày công nghệ và khả năng của máy chủ tăng lên, Chúng tôi có thể cung cấp gói dịch vụ với nhiều tính năng hơn, băng thông và dung lượng cao hơn. Đó cũng là lý do chúng tôi mạnh dạn cung cấp cho khách hàng chính sách không giới hạn một số tài nguyên, đáp ứng cho việc sử dụng dịch vụ mà không cần phải lo lắng. 

Chúng tôi đảm bảo những quy định và chính sách đưa ra để bảo vệ quyền lợi cho người sử dụng với mục đích đúng đắn, nhằm mục đích hướng về chất lượng và ổn định lâu dài. Các chính sách cũng nhằm mục đích ngăn chặn những hành vi lạm dụng.